Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Zákony a vyhlášky

Slovensko sa považuje za právny štát. Napriek tomu sa u nás stalo porušovanie zákona takmer "národným športom". Členovia Slovenského rybárskeho zväzu majú prívlastok "ŠPORTOVÝ RYBÁRI". Bolo by vhodné, aby sme dodržiavali príslušné športové pravidlá:
  • "nepísané" - etické pravidlá
  • "písané" - zákony a vyhlášky

Je už len na nás - rybároch, či dokážeme ísť príkladom nie len naším mladým rybárom, ale možno aj predstaviteľom "štátnej vrchnosti".Linky na zákony súvisace s činnosťou MO SRZ

ZÁKON o RYBÁRSTVE č.139/2002 Z.z.     z 15. februára 2002, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri využívaní vôd na ochranu, chov a lov rýb.

VYHLÁŠKA č.185/2006 Z.z.     Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 17. marca 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

STANOVY Slovenského rybárskeho zväzu,     uverejnené v decembri 2003, ktorými sa riadi aj Miestna organizácia SRZ Čadca

ORGANIZAČNÝ PORIADOK Slovenského rybárskeho zväzu     rozpracováva:
  • základnú koncepciu činnosti a organizácie práce zväzu,
  • jeho organizačných zložiek a orgánov,
  • organizačnú štruktúru zväzu,
  • pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek a orgánov,
  • deľbu práce na jednotlivých organizačných stupňoch.

DISCIPLINÁRNY PORIADOK     platný od 1.1.2008 - upravuje postihy za priestupky v oblasti výkonu rybárskeho práva

VOLEBNÝ PORIADOK     Rada SRZ v súlade s § 11, ods. 5, Stanov SRZ vydáva tento volebný poriadok s platnosťou od 1. 1. 2000.

SMERNICA o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov     Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 8.12.2007, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ s platnosťou od 1. januára 2008 túto záväznú smernicu.Zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov     upravuje ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracovaní a popisuje zásady spracovania osobných údajov.

Tento zákon úzko súvisí so zverejnením MENA a PRIEZVISKA člena MOSRZ na našom webe. Odporúčam vám prečítať si tu vysvetlenie k zákonu!!! Zaujímava je hlavne časť Uverejnenie, alebo vystavenie osobných údajov.
návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu