Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Ochrana osobných údajov - zákon č.428-2002 Z.z.Prvého septembra 2002 nadobudol účinnosť
Zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pri evidencii členov MO SRZ Čadca zaznamenaváme a využívame najnutnejšie informácie o rybároch. A tak sa zákon dotýka aj našej činnosti a aj KAŽDÉHO ČLENA MOSRZ !!!
Nie je účelom tohoto webu rozoberať celý zákon. Uvediem z neho jen jednu citáciu:

Definícia termínu: OSOBNÉ ÚDAJE

"Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu."

Jednoduchší a zrozumiteľnejší výklad termínu OSOBNÉ ÚDAJE:
kombinácia informácií, ktorá jednoznačne určuje fyzickú osobu.Spracovanie osobných údajov v MOSRZ Čadca
Po nadobudnutí účinnosti uvedeného zákona sa právnou stránkou spracovania našich osobných údajov začala zaoberať aj Rada SRZ Žilina.
Všetkym miestnym a mestským základným organizáciam SRZ bol rozoslaný doporučujúci list. Jeho celé znenie uvádzam nižšie.
(Mimochodom-meno tajomníka Rady SRZ tu je možné zverejniť - zákon to povoľuje, ak takýto osobný údaj je už niekde preukázateľne zverejnený - na stránke Rady SRZ je toto meno už zverejnené).


Doporučujúci list všetkým ZO SRZ.

Ochrana osobných údajov - usmernenie Dňa 1.septembra 2002 nadobudol účinnosť zákon č. 428/02 Z.z. o ochrane osobných údajov. Keďže Slovenský rybársky zväz a jeho základné organizácie spracúvajú osobné údaje, sme povinní riadiť sa jeho ustanoveniami.
Zo zákona vyplývajú nasledujúce povinnosti:
 • spracúvať možno len také osobné údaje, ktoré svojim obsahom a rozsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania /meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko/
 • osobné údaje možno spracovávať len so súhlasom dotknutej osoby / člena ZO SRZ/
 • súhlas dotknutej osoby musí obsahovať údaje uvedené v prílohe listu
 • súhlas bez vlastnoručného podpisu je neplatný
 • uvedený súhlas doporučujeme dať členom podpisovať pri kúpe povolení na rybolov
 • rodné číslo možno spracovávať len v osobitných prípadoch / netýkajú sa činnosti SRZ/
 • doporučujeme Vám rodné čísla nespracovávať a v prípade, že ich máte už evidované, je potrebné ich zlikvidovať
 • je potrebné zabezpečiť poučenie osôb, ktoré majú alebo môžu mať prístup k osobným údajom, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, nesmú ich využívať pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejňovať ani nikomu poskytovať ani sprístupňovať
 • za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovedá výbor ZO SRZ / doporučujeme písomne poveriť jedného člena výboru, ktorý bude dozerať na dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov/,
 • zodpovedná osoba musí byť oboznámená s ustanoveniami tohto zákona
 • ZO SRZ je povinná viesť evidenciu o spracovaných osobných údajoch, ktorá bude obsahovať:
  • názov, sídlo, právnu formu a IČO základnej organizácie
  • meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
  • meno a priezvisko zodpovednej osoby
  • označenie informačného systému /napr.kartotéka, register , zoznam/
  • účel spracovania osobných údajov / napr.evidencia členov, poskytovanie údajov nadriadeným orgánom, Ministerstvu vnútra SR pre účely registrácie členskej základne Slovenského rybárskeho zväzu/
  • zoznam zhromažďovaných osobných údajov
  • okruh dotknutých osôb / členov ZO SRZ/
  • okruh užívateľov, ktorým sa osobné údaje poskytujú / Rada SRZ, Prezídium Rady SRZ, Sekretariát Rady SRZ, Ministerstvo vnútra SR,/
  • všeobecnú charakteristiku opatrení na ochranu osobných údajov / napr. prístup k osobným údajom má len osoba, poučená podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov
  • dátum začatia spracovania osobných údajov / 1.1.2003/

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne tohto usmernenia sa obráťte na organizačno-právne oddelenie Sekretariátu Rady SRZ.

Ing. Ferdinand Baláž v.r. tajomník

Príloha: vzor tlačiva - súhlas dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov

Ja, dolupodpísaný:

 • Titul.: .......................................................
 • Meno: .....................................................
 • Priezvisko:..............................................
 • bytom : ...................................................
 • narodený: ...............................................
dávam týmto súhlas MO SRZ v Čadci, aby:
 • zaznamenávala,
 • usporadúvala,
 • vyhľadávala,
 • prehliadala,
 • preskupovala,
 • kombinovala,
 • využívala,
 • uchovávala,
 • poskytovala ústredným orgánom SRZ, Sekretariátu Rady SRZ, Ministerstvu pôdohospodárstva SR, Ministerstvu vnútra SR pre účely registrácie SRZ, moje vyššie uvedené osobné údaje.
Zároveň ....súhlasím - nesúhlasím.... s uverejnením mojich osobných údajov na internetovej stránke MO SRZ Čadca - s podmienkou, že môže byť zverejnené len moje MENO a PRIEZVISKO v súvislostiach s členstvom v tejto organizácii. (nehodiace sa preškrtnite).

Dňom ukončenia môjho členstva tento súhlas odvolávam.

V .........................., dňa ..................................

.........................................
vlastnoručný podpis
Zvyššie uvedeného doporučenia vyplýva, že aj MOSRZ Čadca musí mať súhlas každého člena na spracovanie jeho osobných údajov.
Zároveň je pre rybára nevyhnutné, aby súhlas podpísal. Prečo? Odpoveď je jednoduchá.
Nemohol by si zakúpiť "povolenku" na rybolov. Táto povolenka musí obsahovať údaje, ktoré jednoznačne určujú oprávnenú osobu na výkon rybárskeho práva.
V opačnom prípade by bola "povolenka" prenositeľná na inú osobu - nuž a to by bolo "legálne pytliactvo"....Uverejnenie, alebo vystavenie osobných údajov
Tento web chce pomáhať rybárom našej organizácie. Dajú sa tu umiestniť rôzne informácie pre rybárov o nás a o naších aktivitách. Napríklad zoznam členov výboru, revíznej komisie, rybárskej stráže, hospodárov na revíroch..., výsledky rybárskych pretekov, úlovkové rekordy, brigádnická činnosť.

Väčšinou sú však tieto informácie spojené s menom a priezviskom člena MO SRZ.


Je zaujímavé, že samotná kombinácia: "Meno+Priezvisko" sa nepovažuje za osobný údaj. Tento údaj sa môže na Slovensku opakovať viac krát (tzv. "menovci"). Preto nepopisuje jednoznačne konkrétnu osobu. Ale ak sa toto meno a priezvisko objaví na našej stránke (napríklad v súvislosti s kapitálnym úlovkom roka), stáva sa osobným údajom, lebo sa zmenšil okruh osôb na členov MOSRZ Čadca - a údaj sa tak stal takmer jednoznačným identifikátorom osoby.

Je len jediná zákonná možnosť ako uvádzať na tomto webe meno a priezvisko člena MOSRZ: získať písomný súhlas fyzickej osoby so zverejnením osobných údajov.
Ak takýto súhlas od rybárov nedostaneme, môžu potom naše stránky vyzerať napríklad takto:

Zloženie výboru MOSRZ Čadca:

 • Predseda: J.M
 • Hospodár: Z.K.
 • Revízna komisia:
  • F.V.
  • I.K.
  • P.S

..Povolenky na rybolov si môžete zakúpiť u pána M.L.

Nuž neviem, či by nám takéto informácie boli na niečo užitočné.
Preto navrhujem pridať do tlačiva " Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov " (ktoré bude člen MOSRZ podpisovať) ešte aj "Súhlas so zverejnením údajov na našom rybárskom webe". Text môže byť napríklad takýto:

Zároveň .....súhlasím - nesúhlasím...... s uverejnením mojich osobných údajov na internetovej stránke MO SRZ Čadca - s podmienkou, že môže byť zverejnené len moje MENO a PRIEZVISKO v súvislostiach s členstvom v tejto organizácii. (nehodiace sa preškrtnite).

Tak bude mať každý člen MOSRZ možnosť slobodne sa rozhodnúť, či sa jeho meno môže (alebo nemôže) objaviť na našom webe.Tu si môžete stiahnuť celé znenie
zákona č.428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov

Záver:


 • Rybár-člen MO SRZ, ktorý chce získať povolenie na rybolov, sa nevyhne podpísaniu "Súhlasu so spracovaním osobných údajov"
 • Chcete naplno využiť "netušené" možnosti našeho webu?
  Tak odporúčam dať súhlas aj na zverejnenie osobných údajov.
 • Máte záujem zlepšiť spoločný rybársky život a rozšíriť funkcie tohoto webu?
  Zúčasnite sa výročnej členskej schôdze a svojimi návrhmi alebo len samotným hlasovaním podporte poslanie tohoto webu.
 • Informujte ostatných rybárov o tomto článku - je možné, že sa pridajú k vám.


návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu