Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

DISCIPLINÁRNY PORIADOK

Slovenského rybárskeho zväzu - platný od 1. januára 2008


Uverejnené na webe: 10.3.2008       O uverejnenie požiadal: KRKOŠKA Milan -rybárska stráž


Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh a členských povinností, tak aby disciplinovanosť členov bola celkom prirodzená a uvedomelá.

Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou.


Stručný výklad niektorých pojmov

 1. Čo sa rozumie disciplinárnym previnením pri love rýb
  • Ak člen Slovenského rybárskeho zväzu neoprávnene zasiahne do výkonu rybárskeho práva , tým že loví ryby bez povolenia alebo zakázaným spôsobom, poruší pri love rýb úmyselne alebo vedome rybárske predpisy alebo zásady riadneho výkonu rybárskeho práva alebo ustanovenia rybárskeho poriadku SRZ alebo ustanovenia miestneho rybárskeho poriadku dopustí sa disciplinárneho previnenia. Disciplinárneho previnenia sa môže dopustiť len člen Slovenského rybárskeho zväzu.


 2. Čo sa rozumie prečinom pytliactva
  • Trestného činu pytliactva sa podľa § 310 Trestného zákona v platnom znení dopustí osoba / aj člen SRZ/, ktorá neoprávnene zasiahne do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba prevedie ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené. Neoprávneným zásahom do výkonu rybárskeho práva je lov rýb bez povolenia na rybolov a bez rybárskeho lístka. Lov rýb v dobe ochrany sa posudzuje ako porušenie ustanovení §§ 11 –12 zákona o rybárstve Lov rýb zakázaným spôsobom sa posudzuje najmä ako porušenie zákazu lovu rýb spôsobmi uvedenými v §§ 13 – 17 zákona o rybárstve.


 3. Čo sa rozumie priestupkom
  • Priestupku sa podľa § 41 zákona o rybárstve dopustí ten kto nestrpí vstup na pobrežné pozemky v nevyhnutnej miere, nestrpí na pobrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru a kto pri povodniach zabraňuje návratu rýb do vodného toku.



Podstatné útržky z Disciplinárneho poriadku

 • § 3 - Disciplinárne previnenie
  • Disciplinárneho previnenia sa dopustí člen alebo funkcionár SRZ, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti poruší:
   1. Stanovy, organizačný poriadok SRZ, smernice a záväzné pokyny alebo opatrenia, vydané orgánmi zložiek SRZ,
   2. právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu rybárskeho práva,
   3. zásady hospodárenia s majetkom organizačnej zložky
   4. všeobecne záväzné právne predpisy, vzťahujúce sa na činnosť SRZ a jeho organizačných zložiek
   5. základné záujmy a zásady organizácie SRZ ako i jednotu SRZ
   6. ....


 • § 4 - Disciplinárne opatrenia
  • Za menej závažné porušenie zväzovej disciplíny
   1. upozornenie člena alebo funkcionára na nesprávnosť jeho konania
  • Za opätovné menej závažné alebo závažné porušenie Stanov SRZ , zväzovej disciplíny alebo členských povinností, za ublíženie na cti urážkou alebo za vyhrážanie, ujmou na zdraví alebo za iné hrubé správanie medzi členmi a funkcionármi SRZ alebo za porušenie zákonných ustanovení a zásad o rybolove, vyplývajúcich zo zákona o rybárstve a vyhlášky, prípadne rybárskeho poriadku SRZ alebo miestneho rybárskeho poriadku, môže disciplinárny orgán za previnenie uložiť jedno z týchto disciplinárnych opatrení :
   1. verejné pokarhanie na členskej schôdzi
   2. peňažná pokuta do výšky 10 000 Sk
   3. odňatie alebo nevydanie povolenia na rybolov na dobu až 3 rokov
   4. odvolanie z volenej funkcie
   5. dočasné vylúčenie z členstva alebo pridruženého členstva vo zväze na dobu až 3 rokov
   6. trvalé vylúčenie z členstva vo zväze alebo pridruženého členstva


 • § 7 - Upustenie od uloženia disciplinárneho opatrenia
  • Disciplinárny orgán môže vo zvlášť odôvodnených prípadoch upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak previnilý
   1. dopustil sa menej závažného previnenia prvý raz
   2. prejavil účinnú ľútosť, že sa dopustil previnenia a prejavil snahu po náprave
   3. možno od previnilého očakávať, že samotné prerokovanie veci pred disciplinárnym orgánom stačí na jeho prevýchovu


 • § 20 - Právo obhajoby
   1. Disciplinárne stíhaného musí disciplinárny orgán prvého stupňa preukázateľne pozvať na disciplinárne konanie včas a to najmenej 7 dní vopred písomne spôsobom......
   2. Disciplinárne stíhaný môže ospravedlniť svoju neúčasť maximálne 1 krát. V prípade, že sa i na ďalšie disciplinárne konanie ospravedlní, disciplinárna komisia prerokuje vec aj v jeho neprítomnosti, pričom bude povinný nahradiť náklady disciplinárnej komisie spojené s týmto konaním.


 • § 22 - Povinnosť svedčiť
   1. Ak disciplinárny orgán predvolá v rámci disciplinárneho konania člena alebo funkcionára SRZ ako svedkov, sú povinní dostaviť sa na predvolanie a vypovedať ako svedkovia pravdivo a bez zamlčania im známych skutočností o okolnostiach dôležitých pre disciplinárne rozhodnutie.
   2. Túto povinnosť svedčiť má i mladistvý organizovaný v klube mladých rybárov, ak s tým súhlasí jeho zákonný zástupca.



 • "Sadzobník" postihov...

  Cieľom bolo zjednotiť rozsah opatrení a pokút - jednotne - pre všetkých členov SRZ.
  Uvedené disciplinárne opatrenia sú pre disciplinárne komisie záväzné!!!!
  Za ostatné druhy previnení, ktoré nie sú nižšie uvedené, môžu disciplinárne komisie uložiť aj iný druh disciplinárneho opatrenia.

  Prečiny pytliactva podľa § 310 Trestného zákona


  Spôsoby lovu uvedené pod bodmi 1 až 35 sa považujú za trestný čin pytliactva

  I. Neoprávnený zásah do výkonu rybárskeho práva

  • 1. Lov rýb bez platného povolenia na rybolov, a lov rýb bez platného rybárskeho lístka
   • a) návrh na trvalé vylúčenie
   • b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov

  II. Lov rýb v čase ich ochrany

  • 2. Lov rýb v čase ich ochrany, lov rýb v čase individuálnej ochrany
   • a) návrh na trvalé vylúčenie
   • b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov

  • 3. Lov rýb mimo ustanoveného denného času lovu rýb, privlastnenie si rýb nedosahujúcich najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet, začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta lovu a ukončenie lovu bez zapísania počtu a hmotnosti ulovených rýb
   • a) peňažná pokuta 1000 až 5000 Sk
   • b)nevydanie povolenia až na dobu 3 roko

  III. Zakázané spôsoby lovu (pre všetky vody)

  • 4. Používanie výbušných, otravných, alebo omamných látok na lov rýb, používanie elektrického prúdu na lov rýb
   • a) návrh na trvalé vylúčenie

  • 5. Používanie harpún, bodcov a udíc bez prútov na lov rýb, strieľanie rýb, lovenie rýb pod ľadom, podsekávanie udicou, lov rýb na šnúry, do ôk a dorúk
   • a) návrh na trvalé vylúčenie
   • b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov

  • 6. Lov rýb v noci za pomoci svetla, zbieranie ikier, používanie lapadiel, čereňov s plochou väčšou ako 1 m2,vrší, košov
   • a) návrh na trvalé vylúčenie
   • b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov
   • c) peňažná pokuta 1000 až 10 000 Sk

  • 7. Lov rýb v rybovode a vo vyznačenom úseku nad ním a pod ním, používanie akéhokoľvek stáleho zariadenia alebo siete na lov rýb, zabrańovanie ťahu rýb proti vode, miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, lov rýb zhromaždených v čase neresu a na zimoviskách
   • a) návrh na trvalé vylúčenie
   • b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov
   • c) peňažná pokuta 1000 až 10 000 Sk

  • 8. Lov rýb vypustením, odrezaním alebo odčerpaním vody
   • a) návrh na trvalé vylúčenie
   • b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov
   • c) peňažná pokuta 1000 až 10 000 Sk

  • 9. Lov rýb pri vodohospodárskych stavbách v tabuľou vyznačenej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technických zariadení, odvodňovacích a závlahových kanálov a plavebných komôr, lov rýb z plavidiel a plávajúcich technických zariadení v plavebných komorách, z cestných a železničných mostov, z lávok pre peších, v biokoridoroch
   • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk

  • 10. Lov rýb na zaplavených pozemkoch pri povodniach, zabraňovanie rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru
   • a)dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 roky
   • b) peňažná pokuta 1000 až 10 000 Sk

  IV. Zakázané spôsoby lovu v pstruhových vodách

  • 11. Lov rýb viac ako jednou udicou
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b)nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 12. Použitie živej nástrahovej rybky pri love
   • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b)nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 13. Použitie inej ako umelej mušky v počte väčšom ako 3 pri love,
   • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 14. Použitie viac ako jedného háčika pri love na mŕtvu rybku
   • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 15. Lov na plávanú a položenú,
   • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 16. Použitie viac ako jednej nástrahy pri love,
   • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 17. Použitie červov a hmyzu vo všetkých vývojových štádiách ako nástrah pri love
   • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 18. Lov viac ako tri dni v týždni
   • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  V. Zakázané spôsoby lovu v lipňových vodách

  • 19. Lov viac ako jednou udicou
   • a)peňažná pokuta 1 000 až 5 000 Sk
   • b)nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 20. Použitie živej rybky ako nástrahy
   • a)peňažná pokuta 1 000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 21. Použitie iných ako umelých mušiek v počte väčšom ako tri a použitie ako muškárskeho náradia pri love
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 22. Lov na mŕtvu rybku alebo na prívlač od 1.júna do 31.októbra
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • c) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 23. Použitie iných ako nástrah rastlinného pôvodu pri love na plávanú
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 24. Lov rýb na položenú
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 25. Požitie hmyzu vo všetkých vývojových štádiách, červov všetkých druhov, ryže, arhone, krúpov a všetkých napodobenín ikier ako nástrah pri love
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 26. Lov viac ako päť dní v týždni
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  VI. Zakázané spôsoby lovu v kaprových vodách

  • 27. Lov na viac ako dve udice
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 28. Lov na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom, lov na viac ako jeden nadväzec opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom a lov na viac ako tri mušky pri love s muškárskou udicou
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 29. Lov na rybku prinesenú z iného revíru
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 30. Lov na rybku alebo prívlač od 1.februára do 15.júna
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5000Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 31. Použitie viac ako jednej udice s viac ako jednou návnadou pri love na prívlač
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 32. Lov v čase od 22.00 do 04.00 h bez osvetlenia
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  VII. Zakázané spôsoby lovu pri love hlavátky

  • 33. Použitie živej rybky ako nástrahy pri love
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 34. Lov hlavátky inak než prívlačou na umelé nástrahy, mŕtvu rybku alebo muškárením
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 35. Ponechanie si viac ako jednej ulovenej hlavátky v jednom kalendárnom roku
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  VIII. Porušovanie zásad riadneho výkonu rybárskeho práva

  • 36. Lov ostatných vodných organizmov v čase ochrany
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 37. Lov rýb na plávanú a položenú v rozpore s § 17 ods. 4 vyhlášky ( neprítomnosť loviaceho na lovnom mieste)
   • peňažná pokuta 1000 -5000 Sk

  • 38. Nedodržanie spôsobu zaobchádzania s rybami a ostatnými vodnými organizmami ulovenými v čase ochrany, alebo poranenými rybami
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 39. Porušenie zásad ochrany prírody znečistením brehov a okolia, prípadne iné zásahy do prírodného prostredia
   • a) peňažná pokuta 1000 až 5000Sk
   • b) verejné pokarhanie na členskej schôdzi

  • 40. Pri výkone kontroly rybolovu, použitie násilia, vyhrážanie sa usmrtením, vyhrážanie sa ublížením na zdraví, spôsobením škody veľkého rozsahu členovi rybárskej stráže, hrubé urazenie alebo ohovorenie člena rybárskej stráže
   • a) návrh na trvalé vylúčenie
   • b) vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

  • 41. Neumožnenie rybárskej stráži vykonať kontrolu úlovku i v osobných veciach a osobných dopravných prostriedkoch
   • a) návrh na trvalé vylúčenie
   • b) vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

  • 42. Neuposlúchnutie výzvy, pokynu, príkazu a požiadavky člena rybárskej stráže, odmietnutie strpieť výkon oprávnenia člena rybárskej stráže
   • a) návrh na trvalé vylúčenie
   • b) vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

  • 43. Zavážanie a zanášanie návnad a nástrah a lov rýb z malých plavidiel na rybárskych revíroch s rozlohou menšou ako 10 ha a na tečúcich vodách, na ktorých nie je takýto lov povolený
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 44. Použitie sonaru počas lovu rýb.
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 45. Nesplnenie si povinnosti sprevádzajúcej osoby podľa § 14 odst. 6 a 7 vyhlášky
   • a)odňatie povolenia na príslušný rok
   • b)peňažná pokuta 1000 až 5000 Sk

  • 46. Privlastnenie si rýb nad povolený počet a hmotnosť
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 47. Vyhradzovanie si miesta k lovu rýb
   • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 48. Nevyhovujúce prechovávanie rýb v živom stave
   • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 49. Nevyhovujúce prechovávanie usmrtenej ryby, u ktorej nie je možné zistiť jej lovnú mieru.
   • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
   • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

  • 50. Nekompletnosť povinnej výbavy-meradlo, uvoľňovač háčikov a podberák.
   • a)peňažná pokuta 1000 až 3 000 Sk



  OBSAH Disciplinárneho poriadku

  Pre lepšiu orientáciu je nižšie uvedený aspoň heslovitý obsah dokumentu.

  Ak máte záujem, môžete si tu stiahnuť plné znenie
  discilinárneho poriadku SRZ

  • PRVÁ ČASŤ
   Všeobecné ustanovenia
   • §1-Účel disciplinárneho poriadku
   • §2-Zásady disciplinárneho konania
   • §3-Disciplinárne previnenie
   • §4-Disciplinárne opatrenia
   • §5-Ukladanie disciplinárnych opatrení
   • §6-Ukladanie disciplinárnych opatrení mládeži
   • §7-Upustenie od uloženia disciplinárneho opatrenia
   • §8-Výkon disciplinárnych opatrení
   • §9-Odpustenie disciplinárneho opatrenia
   • §10-Premlčanie disciplinárneho previnenia

  • DRUHÁ ČASŤ
   • §11-Disciplinárne orgány a ich príslušnosť
   • §12-Členovia disciplinárneho orgánu
   • §13-Vylúčenie člena disciplinárneho orgánu

  • TRETIA ČASŤ
   • §14-Podnet na začatie disciplinárneho konania
   • §15-Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania
   • §16-Neprípustnosť disciplinárneho stíhania
   • §17-Predbežné skúmanie návrhu
   • §18-Pozastavenie výkonu funkcie
   • §19-Disciplinárne rokovanie
   • §20-Právo obhajoby
   • §21-Dokazovanie v disciplinárnom konaní
   • §22-Povinnosť svedčiť
   • §23-Zápisnica
   • §24-Disciplinárne rozhodnutie

  • ŠTVRTÁ ČASŤ
   PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA
   • §25-Odvolanie
   • §26-Právoplatnosť a vykonateľnosť disciplinárnych rozhodnutí
   • §27-Doručovanie
   • §28-Dovolanie
   • §29-Lehoty
   • §30-Evidencia disciplinárnych opatrení
   • §31-Administratívne zabezpečenie
   • §32-Záverečné ustanovenie

  Tento dokument nadobudol účinnosť 1. januára 2008.
  návrat hore

  Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu