Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

ZÁKON o RYBÁRSTVE č.139-2002 Z.z.

z 15. februára 2002, okrem iného aj upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri využívaní vôd na ochranu, chov a lov rýb.
Tento zákon upravuje podmienky pre rybárstvo - ako hospodárske odvetvie. Pre športových rybárov bola vydaná vykonávacia Vyhláška č.185/2006 Ministerstva životného prostredia SR zo 17. marca 2006. V nej (okrem iného) sú už popísanené všetky zásady a podmieky na športový rybolov.

Tu si môžete stiahnuť celé znenie
ZÁKONA o RYBÁRSTVE č.139/2002 Z.z.
Pre lepšiu orientáciu je nižšie uvedený aspoň heslovitý obsah zákona.

 • PRVÁ ČASŤ
 • ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • §1-Predmet úpravy
  • §2-Vymedzenie základných pojmov

 • DRUHÁ ČASŤ
 • RYBÁRSKE REVÍRY A RYBÁRSKE PRÁVO
  • §3-Rybárske revíry
  • §4-Výkon rybárskeho práva
  • §5-Práva a povinnosti vlastníkov a nájomcov pobrežných pozemkov a práva a povinnosti užívateľov
  • §6-Hospodárenie v rybárskych revíroch
  • §7-Chránená rybárska oblasť
  • §8-Rybárske revíry s režimom bez privlastnenia si úlovku
  • §9-Chovné rybárske revíry

 • TRETIA ČASŤ
 • PODMIENKY LOVU RÝB
  • §10-Lov rýb v rybárskych revíroch
  • §11-Ochrana rýb
  • §12-Individuálna ochrana rýb
  • §13-Zakázané spôsoby lovurýb
  • §14-V pstruhových vodách sa zakazuje
  • §15-V lipňových vodách sa zakazuje
  • §16-V kaprových vodách sa zakazuje
  • §17-Pri love hlavátky sa zakazuje

 • ŠTVRTÁ ČASŤ
 • OCHRANA RYBÁRSTVA
  • §18-Všeobecné ustanovenia
  • §19-dovoz a tranzit rýb
  • §20-Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách
  • §21-Ochrana výkonu rybárskeho práva
  • §22-Povinnosti člena rybárskej stráže
  • §23-Oprávnenia člena rybárskej stráže
  • §24-Donucovacie prostriedky
  • §25-Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obuška
  • §26-Použitie pút
  • §27-Použitie služobného psa
  • §28-Osobitné obmedzenia
  • §29-Náležitosti poskytované členom rybárskej stráže
  • §30-Zodpovednosť za škodu

 • PIATA ČASŤ
 • HOSPODÁRSKY CHOV RÝB A PODNIKANIE OSTATNÝCH VODNÝCH PLOCHÁCH
  • §31-33-Hospodársky chov rýb
  • §34-35-Podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách

 • ŠIESTA ČASŤ
 • ŠTÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU RYBÁRSTVA
  • §36-Orgány štátnej správy
  • §37-Okresný úrad
  • §38-Krajský úrad
  • §39-Ministerstvo

 • SIEDMA ČASŤ
 • POSTIH ZA PORUŠENIE PREDPISOV NA ÚSEKU RYBÁRSTVA
  • §40-Správne delikty
  • §41-Priestupky

 • ÔSMA ČASŤ
 • SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • §42-Spoločné ustanovenia
  • §43-Podrobnosti
  • §44-45-Prechodné ustanovenia
  • §46-Zrušovacie ustanovenia
  • §47-Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu