Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

 

Rok 2010 - je ešte dosť času ?

V súvislosti s pripravovanými voľbami je nutné prejednať a odhlasovať niektoré podrobnosti už na najbližšej VČS v roku 2009.

Časté polemiky, až "hádky" medzi rybármi v súvislosti s voľbami do naších orgánov SRZ, vyplývajú z nedostatočnej informovanosti. Ochotne a zbytočne diskutujeme o tom, ako by voľby "mali prebiehať"...
Pritom si stačí dôsledne prečítať niekoľko naších organizačných predpisov.

 
16 minút voľného času.

Presne toľko mi trvalo prečítanie všetkých záložiek v tejto sekcii.

Máte na výber....
 • Ste na rybách a rozhovor medzi rybármi sa uberá smerom k pripravovaným voľbám :

   

  1. ...bez pripomienok len počúvate...
  2. ...máte slabé informácie a "mlátite prázdnu slamu" ..často na posmech vašemu okoliu
  3. ...čítate, "a ste v obraze". ...ľahko strčíte do vrecka každého "tlčhubu"...

 

 

 

 

Následne uvedené informácie vyplývajú zo základných dokumentov SRZ.
Voľby do výboru a kontrólnej komisie MOSRZ 2010
 • Čo je dané v stanovách a smerniciach SRZ?
  1. Každý oprávnený člen MOSRZ má právo byť volený a zaradený do kandidátky na voľby do orgánov SRZ
  2. Počet členov budúceho výboru a kontrolnej komisie - určí hlasovaním členská základňa na VČS v roku 2010.
  3. Spôsob hlasovania vo voľbách– verejné, alebo tajné – rozhodne členská základňa na na VČS v roku 2010.
  4. Pri technickej prípravy volieb treba počítať aj s možnosťou hlasovania za pomoci hlasovacích lístkov.
  5. Za prípravu a priebeh volieb zodpovedá predseda a poverený členovia výboru MOSRZ.
Doporučenia pre zjednodušenie volieb:
 • Včas a vhodnou formou predstaviť kandidátov:
  1. Členskej základni dostupným spôsobom (nástenka MOSRZ), predstaviť kandidátov do orgánov MOSRZ ešte pred konaním výročnej členskej schôdze 2010 a to tak, aby nebolo potrebné zdĺhavo predstavovať kandidátov až v čase konania VČS. Skráti sa tak jednací čas schôdze na prijateľnú mieru.
 •  

 • Na najbližšej výročnej členskej schôdzi v roku 2009 prejednať a uviesť v uznesení:
  1. spôsob, formu a posledný dátum podania kandidatúry do orgánov MOSRZ.
  2. formu, spôsob a posledný termín zverejnenia informácii o jednotlivých kandidátoch.
  3. uložiť členskej základni povinnosť - oboznámiť sa s navrhovanými kandidátmi do orgánov MOSRZ ešte pred konaním VČS-2010 (napr. prostredníctvom oficiálnej nástenky MOSRZ)
  4. na zabezpečenie vyššej účasti členskej základne na výročných členských schôdzach a tým zjednodušenia rozhodovania o mandáte schôdze, prejednať postih pre tých porušovateľov základných povinností člena SRZ, ktorí sa nezúčastnia VČS.

 

 

   

Ak si prečítate všetky nasledujúce záložky o voľbách (viď menu hore), neprekvapia vás uvedené tvrdenia a návrhy.

 

Nedávno bola vynovená stránka Rady SRZ a objavil sa na nej aj NOVÝ VOLEBNÝ PORIADOK.
Je to záväzné nariadenie, podľa ktorého prebiehajú voľby do všetkých orgánov SRZ (aj do MOSRZ).

Sú v ňom uvedené zásadné zmeny oproti tomu, ako sme boli zvyknutý voliť v našej MOSRZ. Je vhodné, aby bol o nich informovaný každý člen našej organizácie.

ZMENY (platné od 1.1.2000)

Členská schôdza ešte pred začiatkom volieb rozhoduje hlasovaním:

 1. ... o budúcom počte členov výboru.
 2. ... o spôsobe hlasovania počas volieb:
  • a, verejné hlasovanie (aklamáciou - zdvihnutím ruky)
  • b, tajné hlasovanie (vyznačením kandidátov na hlasovacom lístku)
V ďalšom texte sú podrobne popísané jednotlivé zmeny a návrhy na zjednodušenie priebehu volieb.
Čítajte ďalej a možno vás prekvapia nové súvislosti....
 
Aký počet členov má mať výbor
a kontrolná komisia MOSRZ???

Nasledujúce dva body sú z pohľadu počtu členov to najpodstatnejšie, čo sa píše v základných dokumentoch SRZ.

 

1, počet členov volených orgánov určuje hlasovaním členská základňa  na výročnej členskej schôdzi, ešte pred začatím samotných volieb.

2, Stavovy SRZ vymedzujú povolený rozsah počtu členov:

KONTROLNÁ KOMISIA:

 • -minimálne 3. členovia
 • -maximálne 5 členov

VÝBOR:

 • -minimálne 7 členov
 • -maximálne 21 členov

Okrem predpísaných funkcií členov výboru si podľa potreby môže miestna organizácia sama zadefinovať ďalšie funkcie.

 

 

 

Krátka úvaha
Pre koľko členov sa rozhodnem ...?

Organizačný poriadok SRZ priamo predpisuje základné funkcie členov výboru :

 1. Predseda
 2. Podpredseda
 3. Tajomník
 4. Účtovník
 5. Rybársky hospodár
 6. Zástupca rybárskeho hospodára
 7. Pokladník

 

 

Výbor musí počas 4-ročného volebného obdobia zabezpečovať pomerne veľké množstvo úloh.
Preto je to užitočné hlavne u väčších organizácii, preniesť niektoré povinnosti (pridelené vyššie uvedeným funkcionárom) na iných členov výboru, ktorí sú bez funkcii.


Pre ilustráciu uvádzam vymyslené príklady „nepredpísaných“ funkcií:

 1. POVOLENKÁR predaj povolení na rybolov,
 2. BRIGADNÍK evidencia a organizácia brigádnickej činnosti,
 3. ŠPORTOVEC organizácia a zabezpečenie športových akcií (rybárske preteky)
 4. ZARYBŇOVAČ zabezpečenie a dohľad nad zarybňovaním
 5. SPRÁVCA LIAHNE zabezpečenie prevádzky liahne.
 6. NOVINÁR zabezpečenie informovania členov
 7. REGISTER evidencia všetkých členov MO a plnenia ich základných povinností
 8. ... a ďalšie...

 

 

Je na uvážení každého z nás, či sa rozhodneme pre väščí, alebo menší počet členov výboru. Ak si však po voľbách členovia výboru rozumne rozdelia kompetencie , dá sa potom následne určiť aj zodpovednosť za jednotlivé činnosti.


Odstráni sa anonymná zodpovednosť výboru ako celku, a vznikne tak konkrétna zodpovednosť jeho jednotlivých členov.

 

 

 

Hore uvedené skutočnosti vychádzajú z dokumentov SRZ .

Pre lepšiu orientáciu uvádzam súvisiace paragrafy. Presné znenie celých dokumentov si môžete prečítať na stránke Rady SRZ
VOLEBNÝ PORIADOK SRZ Bod I_12: - Členská schôdza rozhodne ešte pred voľbou o tom, koľko členov bude volených do výboru a kontrolnej komisie, pričom Stanovy SRZ v § 14, ods. 7, pís. "d" určujú, že výbor pozostáva zo 7 - 21 členov a kontrolná komisia z 3 - 5 členov.
STANOVY SRZ § 14 Bod 7d. - Členská schôdza volí 7 - 21 členov výboru a 3 - 5 členov kontrolnej komisie organizácie na funkčné obdobie 4 rokov,
STANOVY SRZ § 15 Bod 2. - Výbor na svojej ustanovujúcej schôdzi volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, tajomníka, rybárskeho hospodára a podľa potreby ďalších funkcionárov výboru. Rybárskych hospodárov schvaľuje na návrh užívateľa rybárskych revírov príslušný orgán štátnej správy.
ORGANIZAČNÝ PORIADOK SRZ § 17 - Základné funkcie v miestnych (mestských) organizáciách: Predseda Podpredseda Tajomník Účtovník Rybársky hospodár Zástupca rybárskeho hospodára Pokladník
Spôsob prevedenia volieb je popísaný v ďalších záložkách (pozri menu vľavo)
 
...rozhodne členská základňa !!!

Začiatok výročnej schôdze prebieha štandartne. Návrhom a voľbou predsedníctva aj pracovných komisií, členskej schôdze, zabezpečujúcich jej priebeh.

 

 

   

Najzávažnejšia zmena vo volebnom poriadku nastala v tom,
že o spôsobe hlasovania pri voľbách kandidátov rozhoduje členská základňa.

 

Volebná komisia ešte pred samotnými voľbami dáva hlasovať :

 • 1, o spôsobe hlasovania vo voľbách – verejné, alebo tajné hlasovanie
 • 2, o počte členov budúceho výboru MOSRZ
 • 3, o počte členov budúcej kontrolnej komisie MOSRZ

 

 

Členská základňa na VČS musí odhlasovať, koľko členov bude mať budúci výbor a mandátová komisia.
Už len u členov výboru to znamená "vybrať" jedno číslo v rozsahu 7 až 21.
Pri štandartnom spôsobe hlasovania budeme "dvíhať ruky" a sčítavať hlasy pre každé "číslo" osobitne. Prebehne 18 hlasovaní a sčítaní hlasov.

 

..pod čiarou.. ..iná varianta hlasovania...

Je možné aj iné - časovo úspornejšie hlasovanie - vylučovacím spôsobom. Pricíp je jednoduchý.

 1. Hlasovacia otázka sa nepýta na jedno číslo, ale na skupinu čísel
 2. Celú množinu čísel 7-21 rozdelíme na dve polovice ....7 až 12....a....13 až 21....
 3. Hlasuje sa len raz a len o jednej "polovici"
 4. Po odhlasovaní jednej z polovíc sa táto znova rozdelí na dve nové skupiny
 5. Postup hlasovania a (rozdeľovania) sa opakuje až do dosiahnutia požadovaného výsledku.

Tento spôsob sa dá najjednoduchšie vysvetliť na príklade:

 1. prvá hlasovacia otázka:
   - Kto je za to, aby počet členov výboru bol v množine od 13 do 21 členov
   ....(výsledok..napríklad 40%..hlasov)
   - z počtu hlasov vyplýva (menej ako 51%), že členská základňa si praje mať menej, ako 13 členov výboru.
 2. druhá hlasovacia otázka:
  • - Kto je za to, aby počet členov výboru bol od 10 do 12 členov
   ....(výsledok..napríklad 60%..hlasov)
   - z počtu hlasov vyplýva, že členská základňa si praje mať od 10, do 12 členov výboru.
 3. tretia hlasovacia otázka:
  • - Kto je za to, aby počet členov výboru bol 10, alebo 11 členov
   ....(výsledok..napríklad 45%..hlasov)
   - z počtu hlasov vyplýva, že členská základňa si praje mať 13 členov výboru.

 

 

Týmto spôsobom hlasovania sa zníži počet jednotlivých hlasovacích otázok z 15, na maximálne 4 otázky.

Predpokladom však je, že pri každej hlasovacej otázke hlasujú všetci prítomný voliči. Vysvetlenie na príklade:
...som jeden z voličov a chcem, aby bolo vo výbore 20 členov.   Pri prvom hlasovaní členská základňa rozhodne, že výbor bude mať menej, ako 13 členov. Aby následné hlasovanie bolo relevantné, musím znova hlasovať..a keďže chcem vysoký počet členov, budem pri každej ďalšej hlasovacej otázke voliť vyššie číslo. Tak presadím svoju vôľu v čo najväščom možnom rozsahu.

Nasledujú priame voľby kandidátov:

 • 1, do výboru MO SRZ
 • 2, do kontrolnej komisie MOSRZ
 • 3, a delegátov na Snem SRZ

 

V ďalších záložkách si môžete prečítať výhody a nevýhody verejnej a tajnej voľby –(pozri menu vľavo)

 

 

 

Hore uvedené skutočnosti vychádzajú z dokumentov SRZ .

Pre lepšiu orientáciu uvádzam súvisiace paragrafy. Presné znenie celých dokumentov si môžete prečítať na stránke Rady SRZ
VOLEBNÝ PORIADOK SRZ Bod I_10: - Členské schôdze (konferencie) MO (MsO) SRZ volia členov výboru, členov kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ.
VOLEBNÝ PORIADOK SRZ Bod I_5: - Voľby sa môžu uskutočniť dvomi spôsobmi, a to: tajným hlasovaním hlasovacími lístkami, alebo verejným hlasovaním zdvihnutím ruky. O spôsobe volieb sa rozhodne hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov oprávnených voliť.
Verejné hlasovanie

Táto forma volieb je nám známa, používali sme ju pri všetkých predošlých voľbách.

 

Priebeh volieb:

Poverený člen výboru dáva osobitne hlasovať o každom kandidátovi tromi hlasovacími otázkami:

 • 1, kto je za......(sčítanie hlasov)
 • 2, kto je proti......(sčítanie hlasov)
 • 3, kto sa zdržal hlasovania......(sčítanie hlasov)
( pre urýchlenie volieb by bolo vhodné použiť len prvú otázku, hlasovací poriadok to nevylučuje)

 

 

 

Pri verejnej voľbe je zvolený len ten kandidát , ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov.
Ak sa stane, že nebude v prvom kole hlasovania zvolený potrebný počet členov, hlasuje sa ďalej v druhom kole.
Postupne sa hlasuje o ďalších kandidátoch, ktorí v prvom kole získali najviac hlasov.

 
Výhody verejného hlasovania
 1. Nie je potrebná žiadna technická príprava...(netreba hlasovacie lístky)
 2. Je možné na poslednú chvíľu navrhnúť ďalšieho kandidáta do volieb.

 

 
Nevýhody verejného hlasovania
 • Časovo náročný spôsob hlasovania:
  1. hlasovať sa musí o každom kandidátovi osobitne.
  2. zvolený je len kandidát s nadpolovičnou väčšinou hlasov
  3. V prípade nezvolenia dostatočného počtu členov orgánu v prvom kole, pokračuje sa druhým kolom
 •  

 • Nedajú sa vylúčiť chyby pri sčítaní hlasov:
  1. Nie každý hlasujúci má jednoznačne zdvihnutú ruku, alebo ju nepodrží dostatočne dlho.
  2. Nie je možné následne skontrolovať sčítanie hlasov.
  3. Nie je možné jednoznačne vyvrátiť námietky voličov
   - ( napríklad o zmanipulovaní volieb úmyselne nesprávnym sčítavaním hlasov)
 •  

 • Zložitá práca mandátovej i volebnej komisie:
  1. v prípade odchodu niektorých voličov počas schôdze – bežná "prax" v našej MOSRZ
  2. Nedá sa jednoznačne zistiť, či hlasovali len oprávnený voliči
   - ( napríklad: ruku zdvihne aj mladý rybár, alebo hosť – neoprávnený volič)

 

 

 

Hore uvedené skutočnosti vychádzajú z dokumentov SRZ .

Pre lepšiu orientáciu uvádzam súvisiace paragrafy. Presné znenie celých dokumentov si môžete prečítať na stránke Rady SRZ
VOLEBNÝ PORIADOK SRZ Bod II_1: - Volebný poriadok pre verejnú voľbu - Členská schôdza (konferencia) hlasuje o každom kandidátovi zvlášť. Zvolený je ten kandidát, za ktorého hlasovala nadpolovičná väčšina členov (delegátov) oprávnených voliť.
Tajné hlasovanie

Táto forma hlasovania pripomína štandartné parlamentné voľby.

 

Priebeh volieb:

 1. Každý oprávnený volič dostane hlasovací lístok
  – (praktické by bolo, aby ho dostal už pri prezentácii.)
 2. Hlasovací lístok môže obsahovať kandidátov pre voľby do výboru, ale zároveň aj do kontrólnej komisie
 3. Volič vyplní hlasovací lístok a vhodí ho do volebnej urny.
 4. Volebná komisia vykoná sčítanie hlasov.

 

 

Podmienky pre tajnú voľbu:

 • Hlasovací lístok je platný, ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla pri priezvisku najmenej jedného a najviac takého počtu kandidátov, ako bude budúci počet členov voleného orgánu. Preto je nutné, aby bol ešte pred voľbami známy počet členov budúceho voleného orgánu.
 • zvolený sú kandidáti s najvyšším počtom hlasov - nie je potrebné druhé kolo volieb.
 
Výhody tajneho hlasovania
 • Časovo nenáročný spôsob
  1. Volič hlasuje len raz – vyplnením hlasovacieho lístka.
  2. Voľba prebieha len v jednom kole.
  3. Možnosť voliť zároveň členov výboru aj kontrolnej komisie na jednom, alebo dvoch hlasovacích lístkoch
  4. Hlasovacie lístky sa môžu sčítavať priebežne počas ďalšieho programu schôdze (počas čítania výročných správ..)
 •  

 • Vylúčenie chýb pri sčítaní hlasov
  1. nezávislým prepočítaním hlasov – inými osobami, ako volebnou komisiou.
  2. Jednoznačné určenie oprávnenosti voliča (hlasovací lístok dostane len oprávnený volič)
  3. Zjednodušenie práce pre mandátovú komisiu:
   – počet oprávnených voličov = počet hlasovacích lístkov.
  4. V prípade sporov, námietok a pochybností je možné opätovne kedykoľvek prekontrolovať hlasovacie lístky.

 

 
Nevýhody tajného hlasovania
 • Tecnická príprava hlasovania
  1. Je nutné pripraviť hlasovacie lístky, (vytlačiť) ešte pred začiatkom členskej schôdze.
  2. Nutné pripraviť celú kandidátku v dostatočnom predstihu.

 

 

 

Hore uvedené skutočnosti vychádzajú z dokumentov SRZ .

Pre lepšiu orientáciu uvádzam súvisiace paragrafy. Presné znenie celých dokumentov si môžete prečítať na stránke Rady SRZ
VOLEBNÝ PORIADOK SRZ Bod III_5: - Volebný poriadok pre tajnú voľbu - Hlasovací lístok je platný, ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla pri mene najmenej jedného a najviac takého počtu kandidátov tak, ako je uvedené v bode 3.4. Hlasovacie lístky neupravené, alebo inak upravené, sú neplatné.
VOLEBNÝ PORIADOK SRZ Bod III_7: - Volebný poriadok pre tajnú voľbu - Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.
 
Mandát výročnej členskej schôdze.

Schôdza má mandát vtedy, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov miestnej organizácie.

 

Jednoduchšie povedané... ak je na schôdzi nízka účasť, nemusia byť jej rozhodnutia právoplatné.

 

Ak príde na schôdzu menej, ako 50% členov organizácie, je možnosť urobiť 30 minútovú akademickú prestávku a po nej dať prítomným členom možnosť hlasovať o pokračovaní jednania schôdze.

Ak bude výsledok hlasovania záporný, tak na následne zvolanej schôdzi aj pri neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov sa uznesenie považuje za právoplatné.

 

 

..pod čiarou.. ..ako zvýšiť účasť na schôdzi...


Pokuta za neúčasť...300 Sk ??
 

V našej organizácii je už dlhší čas nízka účasť na výročných členských schôdzach. Následne počas roka je "pri vode" počuť množstvo sťažností na činnosť organizácie. Nuž a väčšinou su to tí rybári, ktorí sa schôdze nezúčastnia, ale sťažujú sa na jej rozhodnutia.
Sústavne zápasíme s účasťou a pritom riešenie je veľmi jednoduché. Už vieme, že nie je účinné „zdvíhať varovný prst“. Pomôže len priamy postih. Riešenie nám poskytujú Stanovy SRZ.

 

Jednou zo základných povinností člena SRZ je odpracovať brigády. Ak nesplní túto povinnosť zaplatí "pokutu". Avšak to isté platí aj o povinnosti zúčastňovať sa na členských schôdzach.

Čo nám teda bráni finančne postihovať neúčasť na schôdzach? Výška pokuty sa dá aj jednoducho vypočítať.
Za 8 hodín neodpracovaných brigád je pokuta 400Sk.
Potom za 6 hodín neúčasti na schôdzi = pokuta 300Sk.

Samozrejme, že je možné odhlasovať aj výnimky – napríklad potvrdená práceneschopnosť..

 

 

 • Dajme možnosť členom MOSRZ slobodne sa rozhodnúť:

   

  • "Nechceš odpracovať brigádu..... zaplať pokutu 400 Sk!"
  • "Nechceš sa zúčastniť na členskej schôdzi....zaplať pokutu xxx Sk!"
 

Ak "hroziaca pokuta" nezvýši účasť na schôdzi, tak pribudne aspoň finančný príjem do spoločnej pokladne. Pri bežnej neúčasti 300-400 členov, je to príjem cca 100 000 Sk.

Táto suma už hravo pokryje náklady na zvolanie následnej schôdze a určite ostanú prostriedky napríklad na usporiadanie rybárskych pretekov s nadštandartným zarybnením.

 

 

 

Hore uvedené skutočnosti vychádzajú z dokumentov SRZ .

Pre lepšiu orientáciu uvádzam súvisiace paragrafy. Presné znenie celých dokumentov si môžete prečítať na stránke Rady SRZ
ORGANIZAČNÝ PORIADOK SRZ § 13: - Členská schôdza, bod 6: - Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov. Mestská konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov zvolených na členských schôdzach obvodných organizácií. Ak v čase zvolania členskej schôdze (mestskej konferencie) nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov (delegátov), výbor môže vyčkať 30 minút a otvoriť rokovanie členskej schôdze (mestskej konferencie) bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním, či sa bude schôdza konať.
ORGANIZAČNÝ PORIADOK SRZ § 13: - Členská schôdza, bod 7: - Pri rozhodnutí členskej schôdze o jej nekonaní z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov výbor zvolá do jedného mesiaca opakovanú členskú schôdzu s nezmeneným programom. Rokovanie tejto opakovanej schôdze je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 

 

Kto je zodpovedný za prípravu a priebeh volieb..?

 

 • Odpoveď je v Organizačnom poriadku:
  • Za prípravu volieb: Výbor MOSRZ, na čele s jeho predsedom.
  • Za priebeh volieb: predseda MOSRZ

 

Vyplýva to z popisu funkcie celého výboru MOSRZ a z popisu funkcie jeho predsedu.
Nikde v základných dokumentoch som nenašiel poznámku, že by za priebeh volieb zodpovedala volebná komisia, aj keď logicky by to malo byť tak.

 

 

Hore uvedené skutočnosti vychádzajú z dokumentov SRZ .

Pre lepšiu orientáciu uvádzam súvisiace paragrafy. Presné znenie celých dokumentov si môžete prečítať na stránke Rady SRZ
ORGANIZAČNÝ PORIADOK SRZ § 14: - Výbor ZO zabezpečuje: - Výbor ZO zabezpečuje: prípravu a zvolávanie členskej a výročnej členskej schôdze (mestskej konferencie a výročnej konferencie)
ORGANIZAČNÝ PORIADOK SRZ § 17: - Základné funkcie v miestnych (mestských) organizáciách - Predseda -
-je predsedom organizačnej zložky a jej výboru, zodpovedá za celú činnosť organizačnej zložky
-koordinuje organizačnú a hospodársku činnosť ZO a funkcionárov podľa stanov a tohto organizačného poriadku a zodpovedá za plnenie uložených úloh
-dbá, aby boli dodržiavané stanovy a organizačný poriadok zväzu, uznesenia, smernice a pokyny nadriadených zložiek a ich orgánov ako i všeobecne záväzné právne predpisy
 

Základná otázka:

Kto môže kandidovať ?

 

Podľa Stanov SRZ má na to právo každý člen SRZ, (predpokladám, že okrem detí a mládeže). Problém je definovať, ktorý kandidát bude zaradený do volebnej kandidátky.

Jediná súvisiaca informácia je vo volebnom poriadku, kde sa uvádza, že výbor najskôr jedná s navrhovanými osobami a potom pripravuje kandidátku.

 • Z uvedeného vyplýva:
  1. volený môže byť každý člen MO SRZ (až na malé výnimky)
  2. navrhnúť kandidáta môže ktorýkoľvek člen MO SRZ
   (de facto môže navrhnúť aj sám seba)
  3. je potrebný súhlas kandidáta s jeho návrhom do orgánov MO SRZ
  4. kandidatúru s navrhovanou osobou prejednáva výbor MO SRZ

Prvé tri body sú logické a majú jasnú podobnosť so štandartami v demokratických spoločnostiach. Kandidátov nenavrhuje len vybraná skupina, ale celá "rybárska obec". Tak sa dosiahne prirodzený výber kandidátov, ktorým voliči dôverujú.

Ťažko je odhadnúť, čo sa skrýva za termínom: "prejednávanie kandidatúry" s navrhovanými osobami. Predpokladám, že výbor len overuje, či kandidát vstúpil do volieb dobrovolne - z vlastnej vôle.

Ako kandidovať ?

Túto otázku a súvisiace podrovnosti musí prejednať a dohodnúť členská základňa a ideálna príležitosť je najbližšia výročná členská schôdza, konaná rok pred "volebnou schôdzou".
Nižšie uvedený text je len výpočet možností, ktoré by bolo vhodné prejednať na výročnej členskej schôdzi 2009.

Spôsob doručenia návrhu kandidáta:
 • Písomne:
  1. doporučeným listom,
  2. osobne, odovzdaním tlačiva určenému členovi výboru,
  3. e-mailom
 •  

 • Verbálne (ústne):
  1. osobne, určenému členovi výboru
  2. telefonicky určenému členovi výboru

 

 • Rozsah uvádzaných informácií o kandidátovi:
  1. Meno a priezvisko
  2. vek
  3. povolanie
  4. doba členstva v SRZ
  5. doba a druh vykonávaných funkcií v SRZ
  6. krátka charakteristika, vystihujúca predpoklady kandidáta na výkon volenej funkcie.
  7. portrétová fotografia

 

Veľmi podstatné bude dohodnúť (určiť) presný termín podania kandidatúry (dátum, odkedy a dokedy možno doručovať výboru kandidatúru). To isté platí aj o určení termínu zverejnenia informácií o kandidátoch na verejne prístupnej nástenke MO SRZ. Tieto dátumy je nutné určiť ešte na VČS MOSRZ v roku 2009.

 

 

Hore uvedené skutočnosti vychádzajú z dokumentov SRZ .

Pre lepšiu orientáciu uvádzam súvisiace paragrafy. Presné znenie celých dokumentov si môžete prečítať na stránke Rady SRZ
STANOVY SRZ § 6- Práva členov zväzu: Bod 1a. - voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu, toto právo sa netýka pridružených členov SRZ,
VOLEBNÝ PORIADOK SRZ - bod I_8: -Návrh kandidátov pripravuje príslušný výbor po predchádzajúcom prejednaní s členmi, navrhovanými do funkcií a odovzdá ich volebnej komisii.
VOLEBNÝ PORIADOK SRZ - bod I_9: -Pred uskutočnením voľby musia byť navrhovaní kandidáti predstavení členskej schôdzi (konferencii), s krátkymi charakteristikami vystihujúcimi ich predpoklady vykonávať volenú funkciu. Súčasťou charakteristiky je uvedenie veku, povolania, doby členstva a doby a druhu vykonávaných funkcií v SRZ.
 
Priezvisko a meno:

Rybka Peter

Vek:
35 rokov
Povolanie:
stolár
Doba členstva v SRZ
15 rokov
Vykonávané funkcie v SRZ:
hospodár (2002-2006)
člen výboru MO (1998-2002)
krátka charakteristika:
(vystihujúca predpoklady kandidáta na výkon volenej funkcie)

...v tejto časti by mohol kandidát popísať svoje zámery a záujem o oblasť, v ktorej by sa chcel v prípade zvolenia angažovať... Ale môže ostať aj prázdna.

 
Priezvisko a meno:

Sumec Jozef

Vek:
98 rokov
Povolanie:
dôchodca
Doba členstva v SRZ
55 rokov
Vykonávané funkcie v SRZ:
bez funkcií
krátka charakteristika:
(vystihujúca predpoklady kandidáta na výkon volenej funkcie)

...v tejto časti by mohol kandidát popísať svoje zámery a záujem o oblasť, v ktorej by sa chcel v prípade zvolenia angažovať... Ale môže ostať aj prázdna.

 
Priezvisko a meno:

Pytliak Anton

Vek:
47 rokov
Povolanie:
colník
Doba členstva v SRZ
30 rokov
Vykonávané funkcie v SRZ:
člen rybárskej stráže (1983-2003)
člen výboru MO (1998-2002)
krátka charakteristika:
(vystihujúca predpoklady kandidáta na výkon volenej funkcie)

...v tejto časti by mohol kandidát popísať svoje zámery a záujem o oblasť, v ktorej by sa chcel v prípade zvolenia angažovať... Ale môže ostať aj prázdna.

BLOG
Zaradené dňa:
8.12.2008
NEÚČASŤ..
Zaradené dňa:
8.12.2008
VÝBOR
Zaradené dňa:
8.12.2008Podklady pre tento blog som získal len z dostupných dokumentov, publikovaných na oficiálnej stránke Rady SRZ. Nie som právnik, takže pripúšťam, že v ňom môžu byť aj chyby. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, napíšte ich prosím tu - do diskusnej knihy.

Priestor pre Vaše návrhy, podnety a pripomienky k pripravovaným voľbám 2010...

 
návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu