Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Predaj povolení na rybolov na rok 2011

Dňa 11.1.2011 výbor MO SRZ zverejnil oficiálny rozpis termínov predaja povolení na rybolov.
Spolu je určených 9 termínov.

Predaj sa bude vykonávať pravideľne - každú druhú stredu v bistre JK,
od 15:00 do 17:00 hodiny.
... klikni na mapku vľavo..

 

Rybári, ktorý sa dopustili priestupkov pri výkone rybárskeho práva, alebo neodpracovali povinnú brigádu zaplatia pokutu priamo pri predaji povolenky!!

 

Povolenky si môžete zakúpiť v týchto vybraných termínoch:


Dátum Deň Hodina
19.1.2011 streda od 15.00 do 17:00 hodiny
2.2.2011 streda od 15.00 do 17:00 hodiny
18.2.2011 piatok od 15.00 do 17:00 hodiny
2.3.2011 streda od 15.00 do 17:00 hodiny
16.3.2011 streda od 15.00 do 17:00 hodiny
30.3.2011 streda od 15.00 do 17:00 hodiny
13.4.2011 streda od 15.00 do 17:00 hodiny
27.4.2011 streda od 15.00 do 17:00 hodiny
11.5.2011 streda od 15.00 do 17:00 hodiny

 

Predaj povoleniek po dátume 11.5.2011 je možný po telefonickom kontakte predajcu.

Odporúčaný kontakt pre predaj povoleniek: KRKOŠKA Milan : 0904 342 155


Prehľad cien povolení
a členských odvodov pre rok 2011

Dňa 19.12.2010 oznámil výbor MO SRZ oficiálny cenník povolení na rybolov na rok 2011

Oznam zverejnil: HAUSMAN Karol
člen výboru MO a hlavný hospodár
MIESTNE POVOLENIA
- sezónne - pre členov MOSRZ Čadca
Cena povolenia (€)
kaprové /K/ dospelí 43
so zľavou 27
detské povolenie (6-15 rokov) 14
pstruhové /P/ dospelí 20
detské povolenie (6-15 rokov) 15
lipňové /L/ dospelí 27
so zľavou 17
detské povolenie (6-15 rokov) 17

 

HOSŤOVACIE POVOLENIA
- na revíry MO SRZ Čadca -
Cena povolenia (€)
kaprové /K/ denné (pre člena SRZ) 10
týždenné (pre člena SRZ) 30
denné detské povolenie (6-15 rokov) 2
týždenné detské povolenie (6-15 rokov) 5
pstruhové /P/ denné (pre člena SRZ) 10
týždenné -3 vychádzky(pre člena SRZ) 25
lipňové /L/ denné (pre člena SRZ) 7
týždenné -5 vychádzok(pre člena SRZ) 30

 

ZVÄZOVÉ POVOLENIA
- sezónne -
Cena povolenia (€)
kaprové /K/ dospelí 70
detské povolenie (6-15 rokov) 20
sezónne na 1 revír Rady 40
lipňové /L/ dospelí 70

 

ZNÁMKY Cena (€)
Členská známka dospelí20
Členská známka mládež14

 

 

Pokuta za neodpracovanú povinnú brigádu - schválená ešte v roku 2009

NEODPRACOVANÉ BRIGÁDYCena (€)
8 neodpracovaných hodín30

 

Štátny rybársky lístok

 1. Podľa §10 Zák.č. 139/02 Z.z. loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby , ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.
 2. Rybárske lístky vydáva príslušný obecný úrad v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. V prípade cudzinca vydáva rybársky lístok obecný úrad v obvode ktorého sa cudzinec zdržuje.
 3. Cena rybárskeho lístka je stanovená zákonom č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení zákona č. 583/03 Z.z., prílohy - Sadzobník správnych poplatkov, položky 38 :
 4. Poplatok za vydanie rybárskeho lístka

  1. týždenný...............1,5 €
  2. mesačný..............3,0 €
  3. ročný...................6,5 €
  4. trojročný.............16,5 €

  Celková suma poplatkov za rybársky rok 2011

  Ako ukážku uvádzam "štandartného" rybára s kaprovým zväzovým povolením:

  "Zväzový kaprár"Cena (€)
  Členská známka dospelí20 €
  Zväzové povolenie - kaprové70 €
  Neodpracované brigády30 €
  Spolu120 €

   

  K tejto sume treba ešte pripočítať cenu za Štátny rybársky lístok (ročný- 6,5 €, trojročný- 16,5 €)

  Uvedené ceny platia pre členov Miestnej organizácie SRZ Čadca. Cenu miestneho povolenia na rybolov /kaprového, pstruhového aj lipňového/, cenu členského príspevku určí vo vlastnej pôsobnosti základná organizácia SRZ - podľa
  " Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov"
  Pre stanovenie ceny miestneho povolenia je nutné zohľadniť rozsah vodnej plochy v obhospodarovaní MO a tým aj rozsah zarybňovania, predovšetkým množstvo úlovkov za predchádzajúci rok, úživnosť revíru ako i množstvo vydaných povolení. Prečítajte si podrobne v uvedenej smernici hlavu IV a V.

  NEZABUDNITE !!

  Podmienkou pre vydanie povolenia na rybolov je predloženie týchto náležitosti:

  • členský preukaz
  • brigádnický preukaz
  • platný šťátny rybársky lístok
  • povolenie na rybolov za predošlý rok(ak ste ho mali zakúpený a ešte ste ho neodovzdali)
  Držiteľ povolenia odovzdáva záznam o svojich úlovkoch vždy do 15.januára nasledujúceho roku po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal.
  Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam o úlovkoch neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
  Členské príspevky podľa stanov SRZ, je nutné zaplatiť najneskôr do 31. marca bežného roka.
  Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku do stanoveného termínu, je považované za zánik členstva v MO SRZ.
  Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku.
návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu