Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Rybárska stráž upozorňuje... !!!

  Ako sa nestať pytliakom...   Ako sa nestať pytliakom...   Ako sa nestať pytliakom...   Ako sa nestať pytliakom...   Ako sa nestať pytliakom...   Ako sa nestať pytliakom...

Pytliačiš ??

  Toto som nevedel....Pomýlil som sa... Zabudol som...

Najčastejšie slová naších členov pri riešení ich priestupku. Áno, máme svoje návyky a zároveň hrdo vyhlasujeme:

"všetky zákony mám v malíčku".

Až do chvíľe, keď nás rybárska stráž začne kontrolovať. Vtedy zrazu zistíme, že sa medzičasom zmenila vykonávacia vyhláška a niekto nás obviňuje z pytliactva.


Kysučan = pytliak.

 

Tvrdé konštatovanie, ale je fakt, že takto nás vnímajú rybári na celom Slovensku. Nemáme vlastnú "veľkú vodu" a tak rybárčime hlavne na zväzových priehradách.

Je nás vidieť takmer všade. Potom stačí pár nezodpovedných jednotlivcov z naších radov, ktorí nám zabezpečia nechvalnú "popularitu".

 

Avšak väčšinou dochádza k porušeniu zákona neúmyselne -
len vďaka našej neznalosti predpisov.

Kde je chyba ?

Jednoznačne - chyba je len v nás. Sme ochotní presedieť na rybačke stovky hodín, ale nedokážeme venovať hodinu-dve čítaniu platných zákonov a vyhlášok.


Kto to zmení ??

Nikto iný, len my sami - každý zodpovedá sám za seba a svoje konanie..


Krkoska Milan Ppredseda rybárskej stráže, pán Krkoška Milan oznámil, že za pár týždňov tohtoročnej rybárskej sezóny 2010 zaznamenala naša rybárska stráž už viac, ako 20 priestupkov, hlavne v oblasti správneho vypisovania záznamu o úlovkoch.
Je to najčastejší prečin naších členov voči predpisom a zákonom v oblasti výkonu rybárskeho práva.

Všetky priestupky boli zaznamenané pri kontrolách na miestnych revíroch MOSRZ Čadca.


Neznalosť zákona neospravedlňuje !!!

Čítajte ďalej...

Úmyselne aj nevedomky

  Je zbytočné tu opisovať úmyselné previnenia niektorých naších členov - pytliakov. Týmto "rybárom" nie sú určené nasledovné články, lebo vedome porušujú zákon a ich myslenie dokáže zmeniť len prokurátor a súdny tribunál.

Ale ak to VY myslíte s rybárskym športom a menom našej organizácie dobre, tak potom čítate tie správne riadky, určené práve pre vás !!

Je potrebné byť znalý v predpisoch aspoň do takej miery, aby sme sa vyvarovali omylov a zároveň tak zbytočných konfliktov s rybárskou strážou a políciou.

Aj najlepšie formulovaný "paragraf" zákona sa dá vysvetliť rôznym spôsobom. Veľmi radi si "upravujeme" zákony podľa toho, ako nám to momentálne vyhovuje. Je asi každému jasné, že s našími "výmyslami" neuspejeme u znalého člena rybárskej stráže.

Preto sa pokúsime objasniť a pomenovať aspoň niektoré sporné výklady zákona a vykonávacej vyhlášky.


Najčastejšie evidujeme previnenia vo vypisovaní záznamu o úlovkoch.
Z pohľadu kontrolovaných rybárov sa jedná LEN o drobné priestupky, omyly, pozabudnutia....

Ale v skutočnosti sú to štandartné porušenia zákona, ktoré hraničia s prívlastkom PYTLIACTVO.


Bez polície !!

 
Tento rok (do 31.5.2010) vykonávala naša rybárska stráž kontroly bez účasti polície !!
Prečo prízvukujem túto skutočnosť? Lebo v prípade vykonania kontroly za priamej účasti polície, už NIKTO neprihliadne na "okolnosti" vzniku porušenia zákona.

Prečin je vyšetrovaný štandartnými policajnými postupmi - tak, ako pri spáchaní akéhokoľvek iného trestného činu. Závažné previnenia sa v prípade vyšetrovania políciou neriešia dohovorom!!

Riešenie priestupkov

Rybári si často zamieňajú povinnosti (pracovnú náplň) rybárskej stráže a priestupkovej komisie.

Aké sú rozdiely?

 1. Rybárska stráž
  • kontroluje riadny výkon rybárskeho práva - neudeľuje pokuty, netrestá !!
  • v prípade zistenia nedostatkov vykonáva zápis o porušení zákona a vyhlášky
  • vypísaný zápis z kontroly odovzdáva na riešenie priestupkovej komisii
 2. Revízna komisia
  • oboznámi sa so všetkými okolnosťami vzniku a priebehu zistenia priestupku
  • posúdi nahlásený priestupok
  • uloží disciplinárne opatrenie
 3. Postihy
  • Za porušenie zákonných ustanovení a zásad, vyplývajúcich zo zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky, prípadne rybárskeho poriadku SRZ, alebo miestneho rybárskeho poriadku, môže disciplinárny orgán SRZ uložiť jedno z týchto disciplinárnych opatrení:
    1. verejné pokarhanie na členskej schôdzi
    2. peňažná pokuta do výšky 10 000 Sk
    3. odňatie alebo nevydanie povolenia na rybolov na dobu až 3 rokov
    4. odvolanie z volenej funkcie
    5. dočasné vylúčenie z členstva alebo pridruženého členstva vo zväze na dobu až 3 rokov
    6. trvalé vylúčenie z členstva vo zväze alebo pridruženého členstva.
  • V prípade riešenia závažného porušenia zákona políciou sa môže previnený ľahko ocitnúť pred súdom.

  Záznam o úlovkoch   Záznam o úlovkoch   Záznam o úlovkoch   Záznam o úlovkoch   Záznam o úlovkoch   Záznam o úlovkoch

Zahájenie lovu

Pred, alebo bezprostredne po príchode na lovné miesto je nutné zapísať do záznamu o úlovkoch:

 1. aktuálny dátum
 2. číslo navštíveného revíru

Neodkladajte zapísanie začiatku lovu!

Myslite na to, že rybárska stráž vás môže osloviť nepripravených. Predstavme si takýto príklad:

Prídete ku vode... vybalíte udice... pripravíte stojan, krmivo... nástrahu na háčik. V zázname o úlovkoch nemáte zapísaný začiatok lovu.. lebo ste ešte "nenahodili.." V tomto momente vás osloví rybárska stráž.

  Ako sa javí váš počin v očiach rybárskej stráže ?
 • - lovíte už niekoľko hodín... možno už niekoľko dní...
 • - bez zapísania začiatku lovu...
 • - samozrejme, znova kysučan... zasa ďalší pytliak na priehrade
 • - (zbytočný konflikt - budete sa "hádať" a vysvetľovať, že ste akurát prišli ku vode - uveria vám?)

Zdá sa vám to "pritiahnuté za uši"?? Samozrejme, úmyselne preháňam. Ale koľkokrát sa stane, že zapisujeme začiatok lovu až po "nahodení udice"?!! A to už je skutočnosť a denná prax, ktorú treba zmeniť.


Stačí tak málo..

Pri príchode k vode, ešte pred rozbalením náradia - zapíšte do záznamu začiatok lovu !!!

Zapísanie úlovku

Ak ulovíte hospodársky cennú rybu (viď zoznam dole) je nutné okamžite po privlasnení (zasieťkovaní) ryby, zapísať tento úlovok do záznamu o úlovkoch.

V jednom samostatnom riadku musia byť zapísané všetky povinné položky:
 1. Číslo revíru
 2. Aktuálny dátum
 3. Druh ryby
 4. Dĺžka ryby
 5. Hmotnosť ryby

Ak chceme pokračovať v love, musíme znova zapísať do nasledujúceho riadku číslo revíru a aktuálny dátum

Zoznam druhov rýb ktoré je nutné zapísať
do záznamu o úlovkoch ihneď po privlasnení

Tento zoznam vyplýva z VYHLÁŠKY č.185/2006 Z.z. - paragraf 14, bod 5.

Názov ryby Doba hájenia Lovná miera
pstruh potočný 1.9 - 15.4 25 cm
pstruh dúhový 1.1 - 15.4 25cm
pstruh jazerný 1.9 - 15.4 45cm
sivoň potočný 1.1 - 15.4 25 cm
sih maréna 1.9 - 31.12 25 cm
sih peleď 1.9 - 31.12 25 cm
lipeň tymiánový 1.1 - 31.5 27cm
kapor rybničný 1.1 - 31.5 40cm
lieň sliznatý 15.3 - 31.5 25 cm
podustva severná 15.3 - 31.5 30cm
mrena severná 15.3 - 15.6 40 cm
zubáč veľkoústy 15.3 - 15.6 50cm
šťuka severná 1.1 - 15.6 60 cm
sumec veľký 15.3 - 15.6 70 cm

Prerušenie a ukončenie lovu

Dva pojmy, ktoré v praxi zanamenajú to isté.

Ukončenie lovu

Pri ukončení lovu je nutné zapísať do záznamu o úlovkoch všetky ulovené a privlastnené ryby v danom kalendárnom dni.

Záznam musí obsahovať všetky privlastnené ryby:

 1. hospodársky cenné ryby - každý kus na osobitnom riadku
 2. ostatné (konzumné) ryby - podľa druhu ryby - osobitne na samostatnom riadku - sumár každého privlastneného druhu ostatnej ryby
 3. NÁSTRAHOVÉ RYBKY - všetky privlasnené (použité aj "zakýblované") rybky. Nástrahové rybky je nutné zapísať do záznamu o úlovkoch ešte pred ich použitím, ako nástraha na udici.

 

Jednotlivé riadky musia obsahovať tieto položky
 1. Aktuálny dátum
 2. Číslo revíru
 3. Druh ryby
 4. Dĺžka ryby - u hospodársky cennej ryby jeden riadok pre jednu rybu,
  u ostatných rýb sumárna dĺžka privlastneného úlovku
 5. Hmotnosť ryby - u hospodársky cennej ryby jeden riadok pre jednu rybu,
  u ostatných rýb sumárna hmotnosť privlastneného úlovku

Prerušenie lovu

Prerušením lovu sa myslí každá činnosť, ktorá spôsobí vašu neprítomnosť na lovnom mieste.

Nemusí sa jednať o úplný odchod z revíru.. pobalenie udíc...
Stačí aj vzdialenie sa loviaceho od nastražených udíc, alebo zasieťkovanej ryby. Tento termín je len ťažko definovateľný. Vychádza sa z VYHLÁŠKY č.185/2006 Z.z. - paragraf 17, bod 4. Tam sa píše toto: Lov rýb môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu môže s rybárskym prútom okamžite manipulovať.

V praxi rybárska stráž považuje prítomnosť loviaceho na lovnom mieste vtedy, ak ho netreba privolať a sám sa urýchlene dostaví na lovné miesto (napríklad zo stanu..) Samozrejme, je to len a len na idividuálnom posúdení člena rybárskej stráže a právom môže rybárovi "udeliť" zápis o porušení vyhlášky, ak sa ten nezdržuje bezprostredne pri udiciach.

V prípade, že nemôžete dodržať spomínane ustanovenie VYHLÁŠKY č.185/2006 Z.z., je nutné vykonať zápis do záznamu o úlovkov tak, ako keby ste v ten deň úplne ukončili lov

  Kam ďalej ??   Kam ďalej ??   Kam ďalej ??   Kam ďalej ??   Kam ďalej ??   Kam ďalej ??

Ďalšie kroky

Krkoska Milan - organizator pretekov
KRKOŠKA Milan
Predseda rybárskej stráže pri MO SRZ Čadca,
Vedúci krúžku "Mladý rybár",
Člen výboru MO SRZ Čadca.

 

 

Vyššie uvedené riadky sú len začiatkom v poskytovaní "osvety" pre naších rybárov. Predseda rybárskej stráže, pán Krkoška Milan poskytne ďalšie námety na zlepšenie právneho povedomia rybárov.

 

 

Aj vy sami môžete napísať otázky z oblasti výkonu rybárskeho práva - do návštevnej knihy. Pýtajte sa, naša rybárska stráž sa vám pokúsi objasniť vaše otázky - zrozumiteľne, na príkladoch.

  Ankety a diskusia   Ankety a diskusia   Ankety a diskusia   Ankety a diskusia   Ankety a diskusia   Ankety a diskusia

Ankety - vyjadrite svoj názor

Pytliaci
Zaradené dňa:
28.6.2008
Priestupky
Zaradené dňa:
28.6.2008
Rybárska stráž
Zaradené dňa:
28.3.2007

 

Diskusia k článku

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu