Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Atlas rýb v regióne Slovensko

Ryby sú stavovce, ktoré dýchajú kyslík vo vode pomocou žiabier. Žijú v slaných a sladkých vodách na celom svete. Väčšina rýb má prúdnicovitý tvar tela na ľahký pohyb vo vode.

Väčšina rýb má dva pári plutiev po bokoch, jednu chrbtovú plutvu a jednu chvostovú plutvu. Chvost býva vidlicovitý.

Názov ryby Latinský názov Doba hájenia Lovná miera
Lososovité (Salmonidae)
01 hlavátka podunajská Hucho hucho 1.1 - 31.10 70 cm
02 pstruh potočný Salmo trutta m. fario 1.9 - 15.4 25 cm
03 pstruh dúhový Oncorhynchus mykiss 1.1 - 15.4 25cm
04 pstruh jazerný Salmo trutta m.lacustris 1.9 - 15.4 45cm
05 sivoň potočný Salvelinus fontinalis 1.1 - 15.4 25 cm
06 sih maréna Coregonus maraena 1.9 - 31.12 25 cm
07 sih peleď Coregonus peled 1.9 - 31.12 25 cm
 
Lipňovité (Thymallidae)
08 lipeň tymiánový Thymallus thymallus 1.1 - 31.5 27cm
 
Šťukovité (Esocidae)
09 šťuka severná Esox lucius 1.1 - 15.6 60 cm
 
Ostriežovité (Percidae)
10 ostriež zelenkavý Perca fluviatilis nehájená nemá lovnú mieru
11 zubáč veľkoústy Stizostedion lucioperca 15.3 - 15.6 50cm
12 zubáč volžský Stizostedion volgensis 15.3 - 15.6 35 cm
13 kolok veľký Zingel zingel celoročne  
14 kolok vretenovitý Zingel streber celoročne  
15 hrebenačka fŕkaná Gymnocephalus cernuus nehájená nemá lovnú mieru
16 hrebenačka pásavá Gymnocephalus schraetser celoročne  
17 hrebenačka vysoká Gymnocephalus baloni celoročne  
 
Kaprovité (Cyprinidae)
18 kapor rybničný Cyprinus carpio 1.1 - 31.5 40cm
19 karas striebristý Carassius auratus nehájená nemá lovnú mieru
20 karas zlatistý Carassius carassius celoročne  
21 lieň sliznatý Tinca tinca 15.3 - 31.5 25 cm
22 amur biely Ctenopharyngodon idella nehájená 60 cm
23 boleň dravý Aspius aspius 15.3 - 31.5 40 cm
24 tolstolobik biely Hypophthalmichthys molitrix nehájená 45 cm
25 tolstolobik pestrý Hypophthalmichthys nobilis nehájená 45 cm
26 podustva severná Chondrostoma nasus 15.3 - 31.5 30cm
27 nosáľ sťahovavý Vimba vimba 15.3 - 31.5 25 cm
28 mrena severná Barbus barbus 15.3 - 15.6 40 cm
29 mrena škvrnitá Barbus petenyi 15.3 - 31.5 25cm
30 pleskáč vysoký Abramis brama 15.3 - 31.5 30 cm
31 pleskáč siný Abramis ballerus 15.3 - 31.5 20 cm
32 pleskáč tuponosý Abramis sapa 15.3 - 31.5 20 cm
33 pleskáč zelenkavý Abramis bjoerkna nehájená nemá lovnú mieru
34 červenica ostrobruchá Scardinius erythrophthalmus nehájená nemá lovnú mieru
35 plotica červenooká Rutilus rutilus nehájená nemá lovnú mieru
36 plotica lesklá Rutilus pigus celoročne  
37 plotica perleťová Rutilus meidingeri celoročne  
38 jalec hlavatý Leuciscus cephalus nehájená 20 cm
39 jalec maloústy Leuciscus leuciscus 15.3 - 31.5 20 cm
40 jalec tmavý Leuciscus idus 15.3 - 31.5 20 cm
41 ovsienka striebristá Leucaspius delineatus nehájená nemá lovnú mieru
42 belička európska Alburnus alburnus nehájená nemá lovnú mieru
43 ploska pásavá Alburnoides bipunctatus celoročne  
44 čerebľa pestrá Phoxinus phoxinus nehájená nemá lovnú mieru
45 šabľa krivočiara Pelecus cultratus celoročne  
46 lopatka dúhová Rhodeus amarus celoročne  
47 hrúz bieloplutvý Gobio albipinnatus nehájená nemá lovnú mieru
48 hrúz fúzatý Gobio uranoscopus celoročne  
49 hrúz Kesslerov Gobio kessleri celoročne  
50 hrúz škvrnitý Gobio gobio nehájená nemá lovnú mieru
51 hrúzovec sieťovaný Pseudorasbora parva nehájená nemá lovnú mieru
 
Sumcovité (Siluridae)
52 sumec veľký Silurus glanis 15.3 - 15.6 70 cm
 
Sumčekovité (Ictaluridae)
53 sumček hnedý Ameiurus nebulosus nehájená nemá lovnú mieru
54 sumček čierny Ameiurus melas nehájená nemá lovnú mieru
 
Úhory (Anguilliformes)
55 úhor európsky Anguilla anguilla 1.9 - 30.11 45 cm
 
Treskovité (Gadiformes)
56 mieň sladkovodný Lota lota 1.1 - 15.3 35 cm
 
Jesetery (Acipenseriformes)
57 jeseter malý Acipenser ruthenus 15.3 - 31.5 45 cm
58 jeseter ruský Acipenser gueldenstaedtii celoročne  
 
Hlaváčovité (Cottidae)
59 hlaváč bieloplutvý Cottus gobio 15.3 - 31.5 nemá lovnú mieru
60 hlaváč pásoplutvý Cottus poecilopus 15.3 - 31.5 nemá lovnú mieru
 
Býčkovité (Gobiidae)
61 býčko čiernoústy Neogobius melanostomus nehájená nemá lovnú mieru
62 býčko hlavatý Neogobius kessleri nehájená nemá lovnú mieru
63 býčko nahotemenný Neogobius gymnotrachelus nehájená nemá lovnú mieru
64 býčko piesočný Neogobius fluviatilis nehájená nemá lovnú mieru
65 býčko rúrkonosý Proterorhinus marmoratus celoročne  
66 býčkovec amurský Perccottus glenii nehájená nemá lovnú mieru
 
Pĺžovité (Cobitidae)
67 čík európsky Misgurnus fossilis celoročne  
68 slíž severný Noemacheilus barbatulus nehájená nemá lovnú mieru
69 pĺž severný Cobitis taenia celoročne  
70 pĺž vrchovský Sabanejewia balcanica celoročne  
 
Pichľavkovité (Gasterosteidae)
71 pichľavka siná Gasterosteus aculeatus nehájená nemá lovnú mieru
 
Ostračovité (Centrarchidae)
72 ostračka veľkoústa Micropterus salmoides nehájená nemá lovnú mieru
73 slnečnica pestrá Lepomis gibbosus nehájená nemá lovnú mieru
 
Blatniakovité (Umbridae)
74 blatniak tmavý Umbra krameri celoročne  

 

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu